Obchodní podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Společnost ALL WEB SERVICES, s.r.o. IČ: 24725048, DIČ: CZ24725048, sídlo Vánková 889/7, Praha 8, vedená u OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169063 (dále jen "provozovatel "), je provozovatelem internetového portálu Salóny-krásy.cz (www.salony-krasy.cz).

Provozovatel je oprávněn poskytovat na výše uvedených portálech reklamní plochy, rozesílání e-mailových zpráv a další formy inzerce jako jsou komerční sdělení, PR články a další nestandardní způsoby prezentace (dále jen „reklama “).

Nabízí-li provozovatel zajištění reklamy jinde než na Salóny-krásy.cz, platí pro její prodej v plné míře tyto obchodní podmínky, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

Zadavatelem se rozumí osoba (fyzická či právnická) nebo jiný subjekt objednávající reklamní plochu či jinou formu inzerce na Salóny-krásy.cz (dále jen "zadavatel "). Zadavatel může objednávat reklamu pro sebe nebo třetí osobu.

2. ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1. Rezervace

Reklamu na Salóny-krásy.cz, popř. na jiných médiích lze rezervovat na základě písemné rezervace (mail, fax, dopis) se všemi náležitostmi.

Rezervace musí obsahovat následující údaje o zadavateli:

o Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení o Identifikační číslo o Daňové identifikační číslo o Údaj o zápisu do obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku o Fakturační a (je-li odlišná) i poštovní adresu o Bankovní spojení o Kontaktní osobu jednající za zadavatele; o Telefon, fax a e-mail

Rezervace musí dále obsahovat následující údaje o rezervované reklamě:

o Identifikaci inzerenta (je-li odlišný́ od zadavatele) o Označení inzerovaného produktu či služby o Typ požadované reklamy o Termín realizace reklamní kampaně o Reklamní pozice o Služba či služby, na kterých má být reklama umístěna o Cena za tisíc zobrazení (CPT) nebo za fixní umístění reklamy o Požadovaný́ objem reklamy (počet zobrazení) nebo časové období pro zveřejnění fixní reklamy (event. včetně garantovaného počtu zobrazení fixní reklamy) o URL adresu, na kterou bude reklama směřovat (http://…)

Požadovaná reklama včetně specifikací umístění, objemu a dalších náležitostí musí odpovídat platné nabídce provozovatele zveřejněné v ceníku, který je k dispozici na url adrese http://www.salony-krasy.cz/reklama/ nebo předchozí dohodě provozovatele se zadavatelem.

Rezervace je platná 10 kalendářních dnů od jejího doručení provozovateli za předpokladu, že ji provozovatel písemně potvrdil. Provozovatel rezervaci potvrdí nebo odmítne obvykle nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení. Pokud klient na základě rezervace nedodá nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem spuštění kampaně (tj. termín, kdy má být započato se zobrazováním objednávané reklamy) potvrzenou objednávku, provozovatel je oprávněn rezervaci zrušit, přičemž musí klienta o stornu rezervace předem písemně informovat.

Provozovatel může v potvrzení rezervace stanovit dobu platnosti rezervace na dobu delší i kratší než je uvedeno výše. Provozovatel může dále dodatečně vyzvat zadavatele, aby rezervovanou reklamu ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 24 hod., objednal; marným uplynutím lhůty stanovené k objednání reklamy je rezervace zrušena.

2.2. Objednávka

Reklamu na Salóny-krásy.cz, popř. jiné lze objednat na základě písemné objednávky. Objednávka musí být doručena provozovateli nejméně 7 celých pracovních dnů před požadovaným spuštěním kampaně (tj. termín, kdy má být započato se zobrazováním objednávané reklamy). Jedná-li se o objednávku nestandardních reklamních formátů (viz ceník), musí být objednávka doručena provozovateli nejméně 10 pracovních dnů před požadovaným spuštěním kampaně.

Objednávka musí dále obsahovat následující údaje o objednávané reklamě:

o Identifikaci inzerenta (je-li odlišný od zadavatele) o Označení inzerovaného produktu či služby o Typ požadované reklamy o Termín realizace reklamní kampaně o Reklamní pozice o Služba či služby, na kterých má být reklama umístěna o Cena za tisíc zobrazení (CPT) nebo za fixní umístění reklamy o Požadovaný objem reklamy (počet zobrazení) nebo časové období pro zveřejnění o fixní reklamy (event. včetně garantovaného počtu zobrazení fixní reklamy) o URL adresu, na kterou bude reklama směřovat (http://…) Provozovatel objednávku potvrdí nebo odmítne nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení.

2.3. Podklady

Podklady se rozumí veškeré grafické či jiné prvky reklamy, které jsou nutné pro zveřejnění reklamy odpovídající objednávce zadavatele. Grafické reklamní prvky (bannery) musí odpovídat velikostí v obrázkových bodech a datovou velikostí podmínkám stanoveným v ceníku nebo dokumentech na ceník navazujících (technické specifikace reklamy).

Přípustné jsou: o obrázky ve formátu .gif, .jpg nebo .png o flash (formát .swf) o segmenty HTML kódu zpracované tak, že neovlivní zobrazení www stránky, ve které budou vloženy, mimo prostor vymezený pro příslušný reklamní prvek.

Na jedné reklamní pozici se mohou střídat nejvýše 2 bannery s různými motivy. Flash a k němu příslušející alternativní obrázek jsou přitom považovány za 1 banner. Provozovatel má právo zamítnout požadavek na jiný způsob dodání podkladů či vyšší počet kreativ, přičemž může být v případě souhlasu ze strany provozovatele požadován příplatek. Více informací ke specifikaci jednotlivých formátů naleznete na http://www.salony-krasy.cz/reklama.

Reklamní prvky ve formátu flash musí být upraveny tak, aby umožňovaly registrovat reklamním systémem provozovatele kliknutí uživatele na tento prvek. Zadavatel je dále povinen sdělit provozovateli jaká verze flash pluginu je vyžadována pro správné zobrazení flashe a dodat spolu s flashem také alternativní obrázek, který se bude zobrazovat uživatelům, kteří ve svém prohlížeči příslušný́ flash plugin nemají.

Textové reklamní prvky (komerční výpisy, PR články apod.) se dodávají ve formě prostého textu s diakritikou s oddělením částí určených pro nadpis, popis apod. Cílová url musí odkazovat na webovou stránku zobrazitelnou v běžných prohlížečích, není-li předem dohodnuto jinak. Tuto podmínku nesplňují např. odkazy na spustitelné soubory (.exe, .vbs apod.), odkazy na jiné než HTML dokumenty (.pdf, .doc apod.) nebo na HTML dokumenty zobrazované jen za určitých podmínek (např. při přítomnosti flash pluginu), odkazy na stránku vykazující uživatelsky nestandardní chování (např. automatické otevírání dalších oken, automatické stahování spustitelných či jiných potenciálně nebezpečných typů souborů apod.).

V případě nestandardních reklamních formátů může provozovatel požadovat: o dodání samotného flashe, obrázku nebo jiného reklamního prvku s potřebným o nastavením nebo dodání kompletních podkladů (flash/obrázek, řídící skript apod.), které po vložení do provozovatelem určené části webové stránky zabezpečí bezchybné zobrazení nestandardního reklamního formátu.

Jakékoli jiné typy podkladů lze použít jen po předchozí dohodě s provozovatelem. Není-li dohodnuto jinak, může každý reklamní prvek směřovat jen na 1 cílovou url.

Podklady musí být doručeny provozovateli nejméně 2 pracovní dny, a v případě nestandardních reklam 5 pracovních dnů, přede dnem, kdy mají být zveřejněny. Provozovatel zkontroluje jen podklady k reklamě, která je zadavatelem již objednána, a to obvykle do 2 pracovních dnů od jejich doručení. Zjistí-li chybu v podkladech, informuje o ní neprodleně zadavatele.

Za opakovanou kontrolu podkladů (dvakrát vracené podklady při nedodržení technických specifikací) je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli poplatek dle platného ceníku za každý opakovaně dodaný formát, který neodpovídá dodaným specifikacím. Zaroveň tak i za dodatečné změny kreativ a url.

Při překročení stanovené datové velikosti o každé 1%, se původní cena formátu navýší také o 1%.

Provozovatel je oprávněn účtovat příplatek za propagaci více značek (jednoho subjektu) v jedné kampani či příplatek za regionální cílení.

2.4. Odpovědnost zadavatele

Zadavatel odpovídá za technickou i právní bezchybnost reklamy jako celku i všech použitých podkladů. Objednáním reklamy dává zadavatel provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků a potvrzuje, že je nositelem veškerých práv výrobce, autorů, případně dalších osob, potřebných k zveřejnění dat v dodané podobě a že neporušuje práva žádného jiného oprávněného subjektu.

Objednáním reklamy uděluje dále zadavatel provozovateli souhlas s použitím ukázek reklamy v rámci propagace služeb provozovatele.

Zadavatel je povinen nahradit provozovateli a dalším oprávněným subjektům škodu způsobenou technickou nebo právní závadností reklamy, zejména tím, že zveřejněním reklamy bylo porušeno právo autorské, právo k ochranné známce nebo předpisy upravující hospodářskou soutěž.

2.5. Právo provozovatele odmítnout reklamu

Provozovatel má právo odmítnout rezervaci nebo objednávku reklamy:

soutěži) nebo směřující po prokliku na stránky takového subjektu

reklamy za podmínek platných v okamžiku doručení takové rezervace nebo objednávky

takového konkurenta

svá práva provozovateli hodnověrně prokáže

Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu, jestliže podklady k reklamě nesplňují stanovené technické podmínky (nesprávné rozměry reklamního prvku, překročení datové velikosti, generování chyb ve stránce, odkazování na nepovolenou URL apod.).

Provozovatel má dále právo nezveřejňovat reklamu zobrazovanou prostřednictvím tzv. tagů (tj. HTML kódu umožňujícího zobrazení reklamního prvku prostřednictvím na provozovateli nezávislého systému) nebo doplňovanou o měřící bod (body) či jiným způsobem umožňující sbírání dat o uživatelích, kteří reklamu ve stránkách provozovatele načtou, jestliže má být uskutečněno pomocí systému nebo způsobem, který provozovatel neakceptuje.

Provozovatel má právo odmítnout reklamu i v případě, kdy některá ze skutečností výše uvedených (bod 2.5.) vyjde najevo až v průběhu kampaně. Provozovatel je povinen zadavatele neprodleně informovat o tom, že odmítá zveřejnit jeho reklamu nebo že již běžící reklamu přestal zveřejňovat s uvedením důvodu, který ho k takovému postupu vedl.

2.6. Změny reklamy

Změnou reklamy se rozumí výměna podkladů nebo URL adresy, na kterou reklamní prvek směřuje. Jiné změny reklamy jsou možné jen po dohodě s provozovatelem. Zadavatel má právo požadovat bezplatnou změnu podkladů či cílové URL nejvýše 1× měsíčně; v ostatních případech má provozovatel právo účtovat zadavateli za změnu poplatek podle ceníku.

Při změně podkladů se postupuje stejně jako při jejich prvním dodání.

3. FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena

Cena v objednávce musí odpovídat ceně uvedené v platném ceníku provozovatele pro příslušný reklamní formát nebo předchozí dohodě provozovatele se zadavatelem. Platný ceník je vždy k dispozici na url adrese http://www.salony-krasy.cz/reklama. Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty.

3.2. Fakturace a platební podmínky

Provozovatel vystaví fakturu po skončení reklamní kampaně, a to obvykle do 10 dnů. V případě reklamní kampaně probíhající v nejméně 2 kalendářních měsících je provozovatel oprávněn fakturovat poměrné části kampaně odběhnuté v jednotlivých kalendářních měsících, a to vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce.

Provozovatel může žádat platbu předem. V takovém případě není povinen kampaň spustit dříve než 1 pracovní den po připsání příslušné částky na účet provozovatele.

Splatnost faktur je 10 dnů po vystavení, nedohodne-li se provozovatel se zadavatelem jinak. U zálohových faktur je splatnost nejméně 1 pracovní den před požadovaným spuštěním kampaně.

Splatností se rozumí den připsání finančních prostředků na účet provozovatele. V případě prodlení s úhradou faktur je provozovatel oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% (slovy: pět desetin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

3.3. Storno podmínky

Přeje-li si zadavatel zrušit již potvrzenou objednávku (Objednávka i Smlouva podle tohoto odstavce Podmínek jsou dále společně nazývány jako „Smlouva“ nebo „Smlouvy“), musí tak učinit písemně před požadovaným spuštěním kampaně, není-li v potvrzení rezervace nebo smlouvy uvedeno jinak.

Není-li v potvrzení rezervace nebo smlouvy uvedeno provozovatelem jinak, platí při zrušení smlouvy následující storno podmínky: o Při zrušení smlouvy do 20 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 50% z ceny uvedené ve smlouvě o Při zrušení objednávky do 15 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 70% z ceny uvedené ve smlouvě o Při zrušení objednávky do 10 pracovních dnů od požadovaného spuštění kampaně 80% z ceny uvedené ve smlouvě o Při zrušení smlouvy v době kratší než 10 dnů od požadovaného spuštění kampaně nebo později 100% z ceny uvedené ve smlouvě.

o U dlouhodobých kampaní (min. běh 3 a více měsíců) bude účtován rozdíl v ceně mezi ceníkovou cenou a poskytnutou slevou.

Provozovatel může v potvrzení rezervace nebo objednávky uvést odlišné storno podmínky než jsou stanoveny výše.

4. STATISTIKY, REKLAMACE A NÁHRADA ŠKODY

4.1. Statistiky

Ke každé kampani se generuje statistika, která je zdarma přístupná zadavateli, na výjimky upozorní provozovatel zadavatele při objednávání reklamy nebo je uvede v ceníku. Údaje ve statistice mohou být zpožděny o 1 den (generují-li se v průběhu noci na další den). Předmětem reklamace mohou být jen údaje o počtu impresí, nedohodne-li se provozovatel se zadavatelem jinak.

4.2. Reklamace

V případě pochybení na straně provozovatele nebo nesplnění objednaného objemu je zadavatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. To se nevztahuje na případy, kdy provozovatel potvrdí omylem rezervaci nebo objednávku s výrazně vyšším počtem impresí (garance impresí) než je u příslušného formátu, resp. služby provozovatele za danou cenu obvyklé, popř. na výrazně delší fixní období než je u příslušného formátu, resp. Služby provozovatele za danou cenu obvyklé, přičemž pro posouzení obvyklosti se vychází z údajů uvedených v platném ceníku provozovatele, event. z předchozí komunikace provozovatele se zadavatelem v rámci téhož nebo i dřívějších obchodních případů. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo při náležité péči mohl zjistit pochybení, nejdéle však 30 dnů od skončení kampaně. Reklamace musí být uplatněna písemně a musí z ní být zřejmé, v čem přesně pochybení provozovatele spočívá, jaké objednávky zadavatele se týká (vč. označení konkrétního reklamního formátu v rámci objednávky) a v jakém čase mělo k pochybení dojít.

Za pochybení na straně provozovatele se považuje zejména: o U reklamních formátů prodávaných fixně na časové období nefunkčnost příslušné služby provozovatele či nezobrazování reklamy zadavatele delší než 6 hodin za den nebo 24 hodin za týden o Nesplnění objednaného nebo garantovaného počtu impresí nebo nedodržení exkluzivity u formátu reklamy prodávaného fixně na časové období o Nefunkčnost prokliku reklamního formátu zapříčiněná zaviněním provozovatele o Zobrazování reklamy zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v objednávce.

Za pochybení na straně provozovatele se ani při splnění podmínek uvedených v předchozím bodě nepovažuje:

o Pokles v návštěvnosti serveru nebo jeho části, kde je umístěna reklama zadavatele, vyšší než 10% ve srovnání s návštěvností daného serveru nebo jeho části za období posledních 2 kalendářních měsíců o Nefunkčnost služeb provozovatele zapříčiněná okolnostmi, které provozovatel nemohl ovlivnit (výpadek konektivity u poskytovatele připojení provozovatele, zásah vyšší moci apod.) o Přerušení zveřejňování reklamy zadavatele v případě zcela mimořádných událostí, ať už z důvodů technických (např. mnohonásobně zvýšená návštěvnost stránek přetěžující servery provozovatele) nebo etických (např. při zpravodajství ze zvláště tragických událostí).

Při oprávněné reklamaci se poskytuje náhrada přednostně formou náhradního plnění provozovatele, a to buď plněním přesně odpovídajícím původně objednané reklamě, nebo jiným cenově odpovídajícím plněním dle dohody provozovatele se zadavatelem, a to v nejbližším možném nebo oběma stranám vyhovujícím termínu.

Není-li z důvodů na straně zadavatele nebo provozovatele náhradní plnění možné, poskytne provozovatel zadavateli při oprávněné reklamaci slevu z ceny. Ta se v případě, že již byla kampaň zadavatelem uhrazena, uplatní formou dobropisu, jinak slevou z částky fakturované provozovatelem zadavateli za příslušnou kampaň.

Výše náhradního plnění nebo slevy z ceny se vypočte takto: o U formátů prodávaných fixně na období v případě nesplnění garantovaného počtu zobrazení (impresí) jako počet impresí chybějících do splnění garantovaného počtu impresí pro daný formát zaokrouhlený na celé tisíce nahoru vynásobený vypočtenou cenou za tisíc zobrazení (tj. cena za daný formát vydělená počtem garantovaných impresí v tisících); o U formátů prodávaných fixně na období, v případě nezobrazování formátu po celé objednané fixní období nebo při zobrazování reklamy jiného subjektu, jako cena za počet impresí, které by při normálním průběhu kampaně za reklamovanou dobu odběhly, zaokrouhlené na celé tisíce nahoru, vynásobené vypočtenou cenou za tisíc zobrazení (tj. cena za daný formát vydělená počtem garantovaných impresí v tisících) o U formátů prodávaných za cenu na tisíc zobrazení náleží zadavateli náhrada ve výši počtu nesplněných impresí zaokrouhlených na celé tisíce nahoru vynásobená cenou za tisíc zobrazení uvedené v objednávce o V případě nefunkčnosti prokliku. náleží zadavateli náhrada ve výši ceny 50% počtu impresí s nefunkčním proklikem, šlo-li o reklamní formát grafický (banner), a ve výši ceny 100% počtu impresí s nefunkčním proklikem, šlo-li o reklamní formát textový nebo převážně textový o V případě zobrazování reklamy zadavatele ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v objednávce náleží zadavateli náhrada ve výši ceny 50% počtu impresí, při kterých byla reklama zadavatele zobrazována ve výrazně odlišné části stránky než bylo potvrzeno v objednávce.

Námitky vůči vystaveným fakturám je zadavatel povinen uplatnit u provozovatele písemně do 7 dnů od doručení faktury.

4.3. Náhrada škody

V případech, v těchto obchodních podmínkách výslovně neřešených, jinak odpovídá provozovatel pouze za škodu, která vznikla porušením právní povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, resp. dalších ujednání na tyto obchodní podmínky navazujících. Provozovatel a zadavatel se dohodli, že úhrnná předvídatelná škoda, vzniklá podle předchozí věty, může činit maximálně částku 50.000,– Kč.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel (dále "prodávající) zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li v těchto obchodních podmínkách požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či e-mailu (elektronické pošty); u úkonu uskutečněného prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) však jen za předpokladu, že druhá strana potvrdila přijetí takového e-mailu (za potvrzení přijetí se přitom nepovažuje automatická odpověď poštovního serveru apod.). Provozovatel i zadavatel jsou povinni na žádost druhé strany potvrdit datum a čas přijetí e-mailu druhé strany.

Provozovatel i zadavatel se zavazují, že nevyužijí pro sebe a neposkytnou žádné třetí osobě důvěrné informace, které jim budou zpřístupněny v rámci vztahu založeného objednáním nebo rezervací reklamy podle těchto obchodních podmínek. Není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, lze se od nich odchýlit jen na základě písemné dohody stran.

Zadavatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění závazků provozovatele a souhlas se zasíláním nabídek provozovatele (ceníku, nových formách inzerce apod.) na kteroukoli z elektronických adres, kterou uvede při komunikaci s provozovatelem.

Objednáním nebo rezervováním reklamy u provozovatele zadavatel akceptuje v plném rozsahu tyto obchodní podmínky. V případě rozporu mezi obchodními podmínkami a jinou písemnou dohodou uzavřenou mezi provozovatelem a zadavatelem má přednost taková jiná písemná dohoda.

Tyto obchodní podmínky jsou v aktuálním znění vždy k dispozici na url adrese http://www.salony-krasy.cz/reklama.

V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která budou vykládána tak, jako kdyby tato nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení neexistovala. Provozovatel i zadavatel souhlasí s tím, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se nejvíce blíží smyslu a účelu těchto obchodních podmínek.

Tyto „Obchodní podmínky“ inzerce na internetových serverech provozovaných společností ALL WEB SERVICES, s.r.o. jsou platné a účinné od 1.4.2018.