Jak začít podnikat jako masér? Jak otevřít masážní salon?

Kategorie: Pro odborníky

Mojekrasa

Pokud máte kvalifikaci pro práci maséra a chcete podnikat, je třeba vědět, jak začít. Podívejte se s námi, na co je třeba myslet a co všechno je třeba na začátku vyřídit.

Jako první si musíte vyřídit živnostenský oprávnění. Podle Živnostenského zákona přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů jsou masérské služby regulovanou činností pod názvem Masérské, rekondiční a regenerační služby. Zákon definuje živnosti koncesované a ohlašovací, které jsou řemeslné, vázané či volné.

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.).

Odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.).

VŠ vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření.

Osvědčení o rekvalifikaci nebo doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, kam odvětví spadá

Profesní kvalifikace pro klasickou nebo sportovní masáž podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

• Odborná způsobilost s dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podmínky pro získání oprávnění

• Věk minimálně 18 let

• Způsobilost k právním úkonům

• Bezúhonnost

• Odborná způsobilost

• Daňová bezdlužnost v oblasti podnikání, bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení a vůči zdravotní pojišťovně

Potřebné doklady

• Průkaz totožnosti

• Výpis z rejstříku trestů (úřad si jej může vyžádat i sám)

• Potvrzení, že nejsou evidovány daňové nedoplatky z podnikání, na platbě pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

• Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za vydání živnostenského listu a v případě ohlašování další živnosti 500 Kč, při podání přes kontaktní místo platíte ještě dalších 50 Kč

Kde získat živnostenské oprávnění

O živnostenské oprávnění můžete požádat živnostenský úřad, některý z obecních živnostenských úřadů, tzv. Centrální registrační místo – CRM, nebo na Jednotném kontaktním místě – JKM. Zde většinou vyřídíte i ostatní ohlášení, třeba ve vztahu k sociální a zdravotní pojišťovně či finančnímu úřadu včetně výpisu z evidence Rejstříku trestů, který si dnes už často obstará živnostenský úřad sám.

Podnikat můžete na ŽL jako OSVČ jako hlavní nebo vedlejší činnost, založit s.r.o. či a.s., což je popsáno v článku „Jak začít podnikat jako kosmetička“.

Pokud si netroufáte otevřít masážní salon sami, můžete se v některém studiu nechat zaměstnat nebo využít pronájem místa a pronajmout si místnost nebo masážní lehátko. Využít můžete třeba sekci Inzerce na našem webu nebo FB skupinu Inzerce pro salony krásy.

Komentáře